הנחיות לקהילת דרור

(טיוטא להערות *)

א. כללי

 1. דרור היא קהילת אנשים המאוגדים סביב תיאוריה של ייעוץ לשערוך מיסודו של הרווי ג 'קינס, ופיתוח של תיאוריה הנעשה על ידי חברי הקהילה.
 2. החברות בקהילת דרור בישראל מיועדת לגברים ונשים, צעירים וצעירות אשר מעורבים ביחסי ייעוץ: לומדים בכיתות דרור, משתתפים בסדנאות דרור, ומקיימים סשנים של ייעוץ הדדי.
 3. החברות בקהילה מבוססת על הנכונות ליטול אחריות על הגחתנו ועל הגחת זולתנו.
 4. הנחיות אלו הן פרי הסכמה של הנהגת הקהילה ואישור של האסיפה הכללית של הקהילה. שינויים בהנחיות יעובדו בידי הנהגת הקהילה ויקבלו אישור האסיפה הכללית אשר מתכנסת מדי פעם.
 5. חברי הקהילה מסכימים להנחיות ויפעלו על פיהן. בכל מקרה של חילוקי דעות על פרשנות ההנחיות, ייעשה ניסיון להגיע להסכמה תוך תמיכה הדדית ובעזרת מנהיגי הקהילה. במקרה וחילוקי הדעות או אי ההסכמה לפרשנות אינם מגיעים לפתרון, יובא העניין לדיון בהנהגה, אשר תהיה הפוסקת האחרונה על פרשנותן של ההנחיות.
 6. למען הסר ספק, ההנחיות של קהילת דרור כפופות לכל דין חוקי הנוהג במדינת ישראל.

ב.מטרות הקהילה

 1. קהילת דרור עוסקת ברכישה והפצה של ידע על שחרור האדם ממצוקותיו באמצעות הפצת ספרות, סדנאות, כיתות וקבוצות.
 2. קהילת דרור מחויבת בלמידה והתנסות על מנת לאפשר לנשים וגברים מחשבה והתנהגות מיטיבות כלפי עצמם וכלפי אחרים וזאת מתוך אהבה, כבוד, הערכה, הוקרה, מנהיגות ואחריות.
 3. קהילת דרור שואפת להביא את הידע לקהל הרחב ולמגזרים שונים באוכלוסיה.
 4. קהילת דרור שואפת להעצמת המנהיגות של חברי הקהילה.
 5. קהילת דרור נוהגת באורח חיים דמוקרטי.
 6. קהילת דרור היא קהילה אוטונומית ושואפת ליצור קשר ולקיים שיתוף פעולה עם קהילות דומות בחוץ לארץ.

ג. חברות בקהילה

 1. כל בוגר של כיתת יסודות הרוצה בכך יכול להיות חבר בקהילה.
 2. בסיום הכיתה יעביר המורה של רשימה של בוגרים והם יצורפו כחברים בקהילה.
 3. המדיניות היחידה המחייבת חבר בקהילה היא, חתירה להגחתנו האישית ולהגחת זולתנו.

ד.מבנה הקהילה

 1. קהילת דרור מורכבת מקהילות אזוריות שבראשן עומד רכז אזור ומהנהגה נבחרת.
 2. קהילות אזוריות מוגדרות על ידי גבולות גאוגרפיים.
 3. קהילות אזוריות חדשות תוכרנה על ידי ההנהגה.

ה. הנהגה

 1. הנהגת דרור מונה חמישה אנשים הנבחרים בבחירות דמוקרטיות על ידי אספת הקהילה.
 2. ההנהגה היוצאת תמנה ועדת בחירות בת 2 חברים שתקבע את תאריך הבחירות, את רשימת בעלי זכות הבחירה ואת נוהלי הבחירות.
 3. הבחירות מתקיימות אחת לשנה (בד"כ בסדנת פסח) באסיפת קהילה שמוזמנים אליה כל חברי הקהילה.
 4. כל חבר בקהילה רשאי לבחור במידה והוא נוכח באסיפת הקהילה.
 5. כל חבר בעל ותק של שנתיים בקהילה רשאי להציג מועמדות להנהגה.

ו. תפקידי ההנהגה

 1. לקבוע מדיניות לקהילה.
 2. לדון בכל ענייני הקהילה.
 3. הציע לאישור רכזי האזורים מנחה לסדנאות מרכזיות (סדנאות פסח וסוכות).
 4. לקבוע כללים לשימוש בכספי הקהילה.
 5. להקצות את כספי הקהילה לצורך השגת מטרות הקהילה.
 6. לשמור על מבנה הקהילה.
 7. ליצג את הקהילה כלפי חוץ.
 8. להקים ועדות משנה אשר יטפלו בעניינים שוטפים כגון אינטרנט, כספים, ספרות וכד '.
 9. להיות פוסקים אחרונים בכל שאלה של אתיקה ותיאוריה.
 10. לאשר חומר לימוד חדש לכיתות ולסדנאות.
 11. לגבש ולהביא לאסיפת הקהילה סוגיות והצעות החלטה על מנת לבצע שינויים ותוספות בהנחיות.
 12. ההנהגה בלבד רשאית להדיח אדם מחברות בקהילה. רצוי כי החלטה זו תתקבל פה אחד.

ז. התנהלות ההנהגה

 1. החלטות ההנהגה תתקבלנה ברוב קולות. יחד עם זאת ההנהגה תעשה כל מאמץ לקבל החלטות בהסכמה.
 2. כל ההחלטות תהיינה תקפות עד להחלטה על שינוי שתקבל ההנהגה המכהנת באותה עת.
 3. דיוני ההנהגה יתקיימו ברוח קהילת דרור.

ח. אזור

 1. אזור הינו קהילה אוטונומית של חברי קהילת דרור התחומה בגבולות גאוגרפיים.
 2. כל חבר בקהילת דרור יכול להיות חבר באזור אחד בלבד עפ "י בחירתו.
 3. קבוצה של 30 חברים פעילים ושני מורים פעילים באזור גאוגרפי מסויים יכולה לבקש את אישור ההנהגה להפוך לאזור.
 4. לכל אזור נבחר רכז אזור וכן רכז אזור חלופי.

ט.רכז אזור

 1. רשאי להיבחר לכהונת רכז אזור חבר בקהילה שהנו מורה מוסמך, בעל וותק של שנתיים לפחות בקהילה.
 2. חריות רכז האזור, תפקידיו וסמכויותיו יהיו כמפורט להלן:
  • הסמכת מורים ללמד באזור
  • ביטול הסמכת מורים אחרי קיום התייעצות עם הה
  • אישור קיומן של סדנאות אזוריות וכן אישור קיומן של סדנאות ארציות שמוזמנים אליהם חברי האזור
  • אישור חומר מודפס שמייצג את הקהילה באזור
  • אישור שימוש בכספי הקהילה באזור תוך תיאום עם ההנהגה
  • עידוד וייזום של פעילות ייעוצית – כיתות, סדנאות, פגישו אזוריות וייעוץ הדדי
  • קיום פגישה אזורית לפחות פעם אחת בשנה, כאשר בפגישה זאת יתקיים סיכום פעילויות שנתי ובחירות לרכז אזור
  • מינוי קבוצת חשיבה אזורית שתסייע לרכז בניהול ענייני האזור
 3. הבחירות לרכז האזור תתקיימה אחת לשנה.
 4. ההנהגה תמנה וועדת בחירות בת שני חברים שתקבע את תאריך הבחירות (בתיאום עם רכז האזור), את רשימת בעלי זכות הבחירה ואת נוהלי ההצבעה.
 5. רשאים לבחור רכז אזור אותם חברים בקהילה המשתייכים לאזור ונוכחים בהליך הבחירות לרכז אזור, שנמסר עליו מראש והמתקיים בדרך כלל במסגרת סדנא אזורית.
 6. ההנהגה יכולה לזמן הליך בחירות לרכז אזור בכל עת.

י. רכז אזור חלופי

 1. רכז אזור חלופי יוצע על ידי רכז האזור ויאושר על ידי הקהילה.
 2. לרכז אזור חלופי יכול להתמנות רק מי שיכול לכהן כרכז האזור.
 3. בכל עת שרכז אזור אינו יכול למלא את תפקידו, רכז האזור החלופי ימלא את תפקידו.

יא. עקרונות למפגש של "דרור" בכיתות יסודות, המשך, קבוצות תמיכה וסדנאות.

 • כיתת יסודות, או כיתת המשך, קבוצת תמיכה או סדנא של "דרור " תייחד את רוב זמנה לפעילויות הבאות:
 1. מעגל פתיחה בו תבוא לביטוי נוכחותם של המשתתפים כך שירגישו חלק מהקבוצה כבר מהתחלת המפגש. רצוי להשתמש בכיוון "חדש וטוב " כדי ליצור תשומת לב פנויה.
 2. לימוד של תאוריה אשר כוללת:
  • מציאות מטיבה
  • הצגת דפוס מסוים
  • הסבר על הרגשות הגורמים לדפוס ומחוללים אותו
  • דרכים וכיוונים לייעוץ על הדפוס בכדי להביא להערכה מחדש
  • רצוי שארבעת מרכיבי התאוריה יבואו לידי ביטוי.
 3. שימוש בהדגמות של מתן ייעוץ לפורקן כדי לאפשר למשתתפים ללמוד על פי הדוגמא.
 4. הקצאת זמן לחלוקה בין המשתתפים (סשנים) כדי לאפשר להם התנסות פעילה בייעוץ הדדי.
 5. חלוקת זמן שווה בין המשתתפים במפגש (כולל המנהיג). אפשר להשאר בקבוצה אחת או להתחלק לקבוצות עבודה.
 6. מעגל סיום, אשר בו מומלץ כיוון חיובי (מתן הערכות חיוביות לאנשים בקבוצה, למנהיג, לתאוריה), כדי שהמשתתפים יצאו מהמפגש ברוח של תמיכה הדדית.

בכל מפגש יעוצי יש להקפיד על מתן זכות דיבור לכל אחד מהמשתתפים וכן להקפיד על אי ביקורתיות ואי שיפוטיות.

יב. הליך הסמכת מורים (וביטול ההסמכה)

 1. רכז האזור יאשר למורה חדש ללמד כיתת יסודות אחת (מועמדים לכך יהיו חברים פעילים בקהילה ששימשו כאסיסטנטים בכיתת יסודות לפחות פעם אחת). בתום כיתת היסודות האמורה, יחליט על הסמכת המורה.
 2. חברי ההנהגה יוציאו תעודה החתומה בידיהם ובידי רכז האזור המעידה על היות אותו אדם מורה מוסמך מטעם קהילת דרור.
 3. ביטול ההסמכה יהיה באחריותו של רכז האזור. הרכז יביא את הנושא לדיון בהנהגה, כדי שתוכל לתמוך בהחלטתו.
 4. מורים ואנשים בתפקידי הנהגה בדרור ישתתפו בקביעות בפעילות יעוצית (כיתות, סדנאות, וייעוץ הדדי).

יג.אופן ניהול הכיתות והסדנאות

 1. כל הכיתות של דרור תשתמשנה בספרות הרגילה של הייעוץ לשערוך וכן גם בספרים ובכתבי עת שיאושרו ע "י ההנהגה.
 2. מומלץ כי מורים יגבו שכר לימוד מהמשתתפים בכיתות לסוגיהן. גובה שכר הלימוד יהיה נתון להחלטתו של המורה בתיאום עם רכז האזור.
 3. סדנאות מרכזיות (ארציות) יהיו בתיאום ובהרשאת רכזי האזורים הנוגעים בדבר.
 4. סדנאות מרכזיות תתואמנה עם הנהגת הקהילה ועם רכזי האזורים (בסדנת פסח תתקיימנה בחירות להנהגת הקהילה).
 5. מורי הכיתות יעבירו לחשבון מרכזי של הקהילה.10% מתשלומי המשתתפים בכיתה או מכל פעילות אחרת בתשלום של קהילת "דרור ".
 6. חלוקת ההכנסות מעריכת סדנאות תתבצע באופן הבא (בסיס החישוב יושתת על ההכנסות בניכוי ההוצאות שהיו לצורך הסדנא ויקרא להלן "הכנסות נטו "):
  • מנחה/מארגן הסדנא יעביר 10% מהכנסות נטו לחשבון מרכזי של הקהילה.
  • עוד 25% מההכנסות נטו ישולמו למארגן/ת הסדנא.
  • היתרה (65%) מהווה התשלום למנחה הסדנא.

יד. שימוש בכספי הקהילה

 1. כספי הקהילה ישמשו לצורך מימוש מטרות הקהילה.
 2. כספי הקהילה ישמשו לצורך פרסום פעילויות הקהילה לחברי הקהילה.
 3. כספי הקהילה ישמשו לצורך הפצת ידע בין חברי הקהילה.
 4. כספי הקהילה ישמשו כדי לאפשר פעילות הנערכת במגזרים שונים באוכלוסיה שאינם חברים בקהילה ואשר הסיוע הכספי יאפשר את הפעילות.

טו. שילוב חברים חדשים

 1. שילוב אנשים חדשים בכיתת יסודות יעשה על ידי המלצה אישית של חבר הקהילה, בפרסום מאחד לאחד. מומלץ כי לפני פתיחת כיתת יסודות יקיימו מורים ומורות ראיון למוזמנים לכיתה.
 2. פרסום בדרכים אחרות (מודעות, פרסום בעיתונות וכד ') ייעשה לאחר תיאום עם רכז האזור.

טז.יחסים בין חברי הקהילה

 1. מומלץ לקיים יחסי ייעוץ בלבד, זאת כדי לשמר את איכות הייעוץ ולמנוע בלבול.
 2. בכיתות יסודות תוסבר ההמלצה הנ "ל באופן מעמיק ונרחב. הנושא של יחסים בין המינים ויחסים בתוך המינים הנוגעים לרומן, מין, מגע ואהבה יוסברו הן בכיתות יסודות והן בקבוצות והסדנאות השונות, מתוך מגמה להבהיר כי ההזדמנות לקרבה שנוצרת במפגשי הייעוץ לא תתפרש כהרשאה לסיפוק צרכים מיניים או צרכים גופניים אשר יכולים להתפרש כצרכים מיניים.
 3. העיקרון המנחה הוא שיש להקפיד שיחסי הייעוץ לא יהוו אמתלא למגע שאינו בבחירה – מצד שני הצדדים המשתתפים.
 4. מפאת המצב העדין בו נמצאת החברה בנושא דיכוי נשים, יש להבהיר לנשים וגם לגברים בקהילה, בכיתות ובסדנאות כי מקרים של ניצול מיני הינם אמנם חריגים מאוד בקהילתנו, אך למרבה הצער, הם קיימים. בעניין זה, אל לנו "לנוח על מי מנוחות " עד שאנו לא מבררים, חזור וברר, את הדבר עם הנועץ או הנועצת שאנו נמצאים ביחסי ייעוץ איתם.

כחלק מהנחלת התיאוריה, יש להביא את עמדת הקהילה בנושא של יחסים, במיוחד בנושא של קשרים מיניים ורומנטיים. בכל מקרה, לא יהוו פעולות יעוציות סיבה לקרבה גופנית שאינה בהסכמה מלאה. יצוין כי אין בפרשנות של תיאורית הייעוץ היתר כלשהו למגע שאינו בהסכמה מלאה.

מנסיון רב שנים נוכחנו לדעת כי במקרים בהם התקיימה חריגה מיחסי הייעוץ בלבד בין חברים אשר היכירו לראשונה בקהילת דרור נגרם קלקול בייחסי הייעוץ וביחסים בכלל עד כדי נתק מוחלט.

יז. גבולות בייעוץ

תכלית הייעוץ היא סתירה לרגשותיו הכואבים של הנועץ וזאת כדי לעבור תהליך של פורקן והערכה מחדש. היועץ יביא למפגש הייעוץ את איכויות ההקשבה ותשומת הלב וכן גם את הסתירה לרגשות הכואבים והפורקן.

מלכתחילה הייעוץ יהיה מתירני, כלומר היועץ ישתמש בכלים להקשבה.

כל מעבר לייעוץ החלטי (כיוונים לפורקן, עימות פיזי וכד ') יהיה תוך התייעצות עם הנועץ ובהסכמתו המלאה. הסכמה של הנועץ לכיוון או לפעולה פיזית צריכה להיות מתמשכת ובקשה של הנועץ להפסקת הפעולה תזכה למענה מיידי מצד היועץ. (ניתן לשוב ולהגיע להסכמה מחודשת).

היועץ צריך להיות ער לכך כי בסדנאות ובהדגמות קיים לחץ חברתי על הנועץ להסכמה ועל כן חובה עליו לשים לב להתנגדות גם כאשר היא מובעת ברפיון.

יח. נוהל בחירות הנהגת דרור

 1. מועד הבחירות: מועד הבחירות יקבע על ידי ועדת הבחירות בתיאום עם הנהגת האזור כולל תאריך וטווח שעות של המפגש. (הבחירות תיערכנה בד "כ בסדנת פסח).
 2. קביעת הגוף הבוחר: הגוף הבוחר הוא כל האנשים שנמצאים ברשימה המרכזית של קהילת דרור במועד הבחירות.
 3. הודעה מוקדמת: ועדת הבחירות תפרסם הודעה לגוף הבוחר על קיום הבחירות ומועדם.
 4. הצגת מועמדות:מועמדים יכולים להציג את מועמדותם לועדת הבחירות עד מועד הבחירות (כולל מועד הבחירות).
 5. אישור מועמדות:ועדת הבחירות תאשר את המועמדים הזכאים להיבחר עפ "י הנחיות לקהילת דרור: "כל חבר בעל ותק של שנתיים בקהילה רשאי להציג מועמדות להנהגה ".
 6. זכאים לבחור: זכאים לבחור כל האנשים השייכים לגוף הבוחר ונוכחים פיזית במקום הבחירות.
 7. הבחירות בפועל:ועדת הבחירות תמנה מנחה למפגש של הבחירות ותבטיח את תקינות הבחירות. תתאפשר הזדמנות שווה למועמדים להציג את מועמדותם. כל בוחר יבחר ברשימה בת חמישה אנשים מבין המועמדים.הבחירות יהיו חשאיות ודמוקרטיות.חבר הנוכח בבחירות יכול להפקיד מעטפה חתומה עם הצבעתו בקלפי, אם נוכח פיזית במועד הבחירות ונאלץ לעזוב.
 8. ספירת קולות: כל מועמד רשאי לצרף מטעמו משקיף לתהליך ספירת הקולות.
 9. תוצאות הבחירות: ועדת הבחירות תכריז רק על תוצאות הבחירות ולא על מספר הקולות.תוצאות הבחירות הן סופיות.

יט. נוהל בחירות רכז איזור

 1. מועד הבחירותמועד הבחירות יקבע על ידי ועדת הבחירות בתיאום עם רכז האזור הנוכחי כולל תאריך וטווח שעות של המפגש.
 2. קביעת הגוף הבוחר הגוף הבוחר הוא כל האנשים שנמצאים ברשימה המרכזית של קהילת דרור באיזור זה במועד הבחירות.
 3. הודעה מוקדמתועדת הבחירות תפרסם הודעה לגוף הבוחר על קיום הבחירות ומועדם.
 4. שינוי מועד הבחירותמועמדים אשר מבקשים להגיש את מועמדותם יכולים לפנות לועדת הבחירות לשינוי תאריך הבחירות.
 5. הצגת מועמדותמועמדים יכולים להציג את מועמדותם לועדת הבחירות עד מועד הבחירות (כולל מועד הבחירות).
 6. אישור מועמדותועדת הבחירות תאשר את המועמדים הזכאים להיבחר עפ "י הנחיות לקהילת דרור: "רשאי להיבחר לכהונת רכז אזור חבר בקהילה שהנו מורה מוסמך, בעל וותק של שנתיים לפחות בקהילה."
 7. זכאים לבחורזכאים לבחור כל האנשים השייכים לגוף הבוחר ונוכחים פיזית במקום הבחירות.
 8. הבחירות בפועלועדת הבחירות תמנה מנחה למפגש של הבחירות ותבטיח את תקינות הבחירות. תתאפשר הזדמנות שווה למועמדים להציג את מועמדותם. הבחירות יהיו חשאיות ודמוקרטיות (לכל אדם קול אחד). חבר הנוכח בבחירות יכול להפקיד מעטפה חתומה עם הצבעתו בקלפי, אם נוכח פיזית במועד הבחירות ונאלץ לעזוב.
 9. ספירת קולותכל מועמד רשאי לצרף מטעמו משקיף לתהליך ספירת הקולות.
 10. תוצאות הבחירות ועדת הבחירות תכריז רק על תוצאות הבחירות ולא על מספר הקולות.תוצאות הבחירות הן סופיות.
* ההנחיות נכתבו על ידי אבי בוטביה ועופר קורנפלד כצוות והובאו לאישור ההנהגה.
ההנחיות נדונו ונוסחו בהנהגת 2004-2005 שמנתה את אסנת קאופמן, ג'ניס וסר,אלון אבוטבול, עופר קורנפלד ואבי בוטביה
ההנחיות נדונו, נוסחו ואושרו בהנהגת 2005-2006 שמנתה את איריס סיאס, אבי בוטביה, עופר קורנפלד ונעמי שפרינגר (בסיועה של אסנת קאופמן). ההנחיות הובאו לאישור הקהילה בפסח 2006. נוספו להנחיות נוהלי הבחירות. ההנחיות הובאו לאישור הקהילה בפסח 2007.